All Trinis in Boston Marathon safe - Barbados Today