Change of attitude vital to taking forward our tourism - Barbados Today