Walkout not thought through, says Kellman - Barbados Today