Barbados withstood Matthew's test - Brathwaite - Barbados Today