MANILA – President Duterte admits to killing men - Barbados Today