#BTColumn - Key to Arthur’s legacy - Barbados Today