Mellissa McPherson energising entrepeneurship - Barbados Today